Home :: Brandbeveiliging :: Brandklassen en blusstoffen

Brandklassen en blusstoffen

Algemeen

De keuze van de te gebruiken blusstof hangt in de eerste plaats af van de soort brand die geblust moet worden. Een onjuiste keuze van een blustoestel kan zelfs zeer gevaarlijk zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de levensgevaarlijke situatie die ontstaat wanneer brandend frituurvet wordt geblust met water.
 

General

The choice of the correct extinguishing agent depends  first and foremost on the type of fire. An incorrect choice and configuration of a particular type of extinguisher may be even very dangerous. A good example is the dangerous situation that occurs when burning fat is quenched with water.

Brandklassen

De verschillende branden kunnen worden opgedeeld in vijf brandklassen. Brandklasse A staat voor brandende vaste stoffen, die onder gloedvorming verbranden. Brandklasse B staat voor brandende vloeistoffen en smeltende vaste stoffen. Brandklasse C staat voor brandende gassen. Brandklasse D staat voor brandende metalen. Brandklasse F  tenslotte staat voor vetbranden (zie ook onderstaande tabel) . Op het etiket van elk goedgekeurd blustoestel staan de pictogrammen weer gegeven van de brandklassen waarvoor het toestel ingezet kan worden.

Fire Classes

The different fires can be divided into five classes of fire. Fire Class A stands for burning solids burn under glow formation. Fire class B stands for burning liquids and melting solids. Fire Class C stands for burning gases. Fire class D stands for burning metal. Fire Class F  finally stands for grease fires (see table below). The icons on the label of each approved extinguisher are showing the fire classes for which the device can be used.

 

 

Vaste stoffen zoals textiel, papier, kunststoffen, etc. Solids such as textiles, paper, plastics, etc.
Vloeistoffen zoals olie, benzine, terpenine, etc. Liquids like oil, petrol, terpenine, etc.
Gassen zoals aardgas, zuurstof, propaan, etc. Gases such as natural gas, oxygen, propane, etc.
Metalen zoals magnesium, kalium, lithium, etc. Metals such as magnesium, potassium, lithium, etc.
Zeer hete vetten en oliën, zoals frituurvet/olie (waarvan de hoeveelheid meer bedraagt dan 5 liter). Very hot fats and oils, such as deep-frying fat/oil (the quantities of which exceed 5 litres).